دكتر مسعود اسمعیل طلایی

فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد واحد تهران سال ۱۳۷۵
ورودی دوره تخصص در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل در سال ۱۳۹۰
بورد تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور پزشکی و بهداشتی و درمانی
دارای گواهی آندوسکوپی و کولونوسکوپی از انجمن گوارش ایران در دانشگاه شهید بهشتی
سابقه کاربه عنوان متخصص داخلی وگوارش
۱۱سال پزشکی عمومی دراستان تهران و شهرستان
۳سال به عنوان متخصص داخلی گوارش و کبد
انجام آندوسکوپی و اسپراتری (تست تنفس)